Browse Our Dictionary
A

amaranth

སྣེའུ། = འདི་ནི་སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་རྐང་གཅིག་ཕྲ་ལ་ཁ་སྤུ་ཐར་ཐོར་སྐྱེ་བ། སྡོང་རྐང་སྦོམ་ལ་འདྲོང་ངེར་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་འདོགས་པ། ལོ་མ་མཐུག་ལ་སྣུམ་པ། སྐྱེ་གནས་ཕལ་ཆེ་བ་ལམ་འགྲམ་དང༌། ལྡུམ་གསེབ། ཚལ་ཞིང༌། ལྷས་ར་སོགས་སུ་སྐྱེ་ཞིང༌། འདེབས་འཛུགས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།