Browse Our Dictionary
A

amateur

དང་ཞེན་པ། = ཀཿ སྒྱུ་རྩལ་དང༌། ཚན་རྩལ། རྩེད་རིགས་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་སོགས་མེད་པར་དགའ་ཞེན་ཁོ་ནས་འཇུག་པའི་གང་ཟག ཁཿ དུས་ཚོད་འདའ་བྱེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་ངམ་རྩེད་རིགས་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་སྐྱེ་བོ།