Browse Our Dictionary
A

amend

༡། ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། = ཡར་རྒྱས་སམ་ཇེ་ལེགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་བ། ༢། བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་བཟོའི་གནད་དོན་ལྟ་བུར་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་བགྱིས་ཏེ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བ།