Browse Our Dictionary
A

amla

སྐྱུ་རུ་ར། = སྐྱུ་རུ་ར་ཞེས་བྱ་བའི་ཤིང༌། ཚད་པ་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ། སྡོང་པོ་རིང་ལ་ལྡེམ་ཞིང་ལོ་མ་བྱ་སྒྲོ་ལྟར་སིབ་སིབ་པོ། འདིའི་འབྲས་བུ་ལྗང་སེར་རིལ་མོ་གླིང་དྲུག་ཅན། རོ་སྐྱུར་བ། ནང་དུ་ཚི་གུ་ཟུར་བཞི་པའི་ནང་ས་བོན་ལེབ་མོ་ཡོད།