Browse Our Dictionary
A

anagram

༡། འབྲུ་སྒྲིག་མིང་ཚིག = ཡིག་འབྲུའམ་མིང་ཚིག་སྟེང་འོག་དཀྲུག་སྟེ་གོ་དོན་གསར་དུ་སྒྲིག་པ། ༢། མིང་ཚིག་སྒྲིག་རྩེད། = མིང་ཚིག་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་རྩེད་མོ་ཞིག