Browse Our Dictionary
A

analogous

༡། ཆ་ཙམ་འདྲ་བའི། = གནད་དོན་འགའ་རེ་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་པའི། ༢། བྱེད་ལས་ཙམ་འདྲ་བའི། = འབྱུང་ཁུངས་དང་སྒྲོམ་གཞི་མི་མཚུངས་ཀྱང་བྱེད་ལས་མཚུངས་པ།