Browse Our Dictionary
A

anatomy

ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས། བྱང་ཁོག་ལུས་ཐིག = ལུས་ཀྱི་ཕྱིའི་ཤ་པགས་དང་། བར་གྱི་རྩ་རུས། ནང་གི་དོན་སྣོད་བཅས་ཀྱི་གནས་གསང་རྣམས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་གཞུང་དང་། དེ་དག་གི་དབྱིབས་དང་གནས་ལུགས་བཅས་གསལ་ཞིང་རྗེན་པར་བྲིས་པའི་དཔེ་རིས་ཀྱི་མིང་།