Browse Our Dictionary
A

anchor

མདོ་འཛིན་པ། = གཙོ་སྐྱོང་པ། རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་གསར་འགྱུར་རམ་དེ་མིན་གྱི་ལས་རིམ་གཞན་སྒྲོགས་སྦྱང་བྱེད་མཁན་ལྟེ་བ་ཞིག