Browse Our Dictionary
A

anchovy

༡། ཉ་ཆུང་ཨེན་ཀོ་ལྭི། = རྒྱ་མཚོར་ཁྱུ་ཚོགས་སུ་གནས་པའི་དངུལ་མདོག་ཅན་གྱི་ཉ་ཆུང་ཞིག ༢། ཨེན་ཀོ་ལྭིའི་ཉ་ཤ = ཉ་ཆུང་ཨེན་ཀོ་ལྭི་ཡི་ཤ།