Browse Our Dictionary
A

ancillary staff

གཤམ་འོག་ལས་བྱེད། = སྨན་ཁང་དང་། སློབ་གྲྭ། ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཁ་ལག་བཟོ་མཁན་དང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་རིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དཀྱུས་མ།