Browse Our Dictionary
A

anemone clematis

bot དབྱི་མོང་དཀར་པོ། = ཉིན་སྲིབ་གང་དུའང་སྐྱེ་བ་ཡིན། སྡོང་པོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སྐྱེ། ལོ་མ་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་རྩུབ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཤར་བ་དེ། སྲབ་ཆུང་དྲིལ་བུ་ཁ་ཟུམ་འདྲ། རྒས་ན་མི་རྒན་མགོ་བོ་འདྲ། ཞེས་བཤད་དོ།