Browse Our Dictionary
A

angiogenesis

ཁྲག་རྩ་གསར་སྐྱེ། = ཁྲག་རྩ་སྐྱེ་བ་དང་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བ། ཡང་ན་སྦྲུམ་སྲིང་ཞིག་གི་ནང་དུའམ། ཡང་ན་སྐྲན་གྱིས་རྐྱེན་པས་ཁྲ་རྩ་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ་ཚུལ།