Browse Our Dictionary
A

angle in a semi – circle

ཕྱེད་སྒོར་གྱི་སྒོར་མཐའི་ཟུར། = ཕྱེད་སྒོར་ཐིག་སྟེང་གི་གནས་ཤིག་ནས་ཚངས་ཐིག་གི་སྣེ་གཉིས་མཐུད་དེ་གྲུབ་པའི་ཟུར་ལ་ཟེར།