Browse Our Dictionary
A

angle of depression

ཐུར་ཟུར། = ལྟ་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སའི་བྱ་དངོས་ཤིག་ལ་ལྟ་སྐབས། ཁོའི་མིག་ནས་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྣེ་གནས་བར་ལ་ཐིག་ཅིག་འགོད་ཀྱི་ཡོད། ཐིག་དེ་ལ་མཐོང་ཐིག་ཟེར་བ་དང་། མཐོང་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་གཉིས་ཐུག་སར་ཟུར་ཞིག་གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཟེར།