Browse Our Dictionary
A

angular gyrus

ཟུར་ལྡན་ཟེ་རྒྱུད། = མུར་གོང་ཀླད་ཤལ་གྱི་མཐའ་སྟེང་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་ཤིང་། སྐད་ཡིག་དང་རྩིས། དེ་བཞིན་ཡུལ་རྟོགས་སོགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་མང་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱི་བོའི་ཀླད་ཤལ་ཁུལ་གྱི་ཀླད་པའི་གནས་ཤིག