Browse Our Dictionary
A

announcer

༡། གསལ་བསྒྲགས་པ། = གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན། ༢། ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་པ། = རླུང་འཕྲིན་དང༌། ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མི།