Browse Our Dictionary
A

anterior communicating artery

འབྲེལ་མཐུད་འཕར་རྩ་མདུན་མ། = ཀླད་ཆེན་གྱི་འཕར་རྩ་ནང་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ཁྲག་རྩ་ཞིག