Browse Our Dictionary
A

anterograde amnesia

ཕྱིས་དྲན་ཉམས་སྐྱོན། = ཀླད་པར་རྡབ་སྐྱོན་ཤོར་བའམ། སེམས་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་དེའི་རྗེས་འབྱུང་གི་གནད་དོན་རྣམས་དྲན་པར་མི་གནས་པའི་གནས་སྟངས། འོན་ཀྱང་དེའི་གོང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲན་གསོ་བྱེད་པའི་དཀའ་ཚེགས་དེ་ཙམ་མེད།