Browse Our Dictionary
A

anti ageing

རྒས་འགོག་གསོ་ཐབས། རྒན་རྣམ་གསོ་ཐབས། = ལོ་ན་རྒས་པའི་ཕྱི་ཚུལ་གང་ཞིག་འགོག་ཆེད་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཐོན་རྫས་སམ་ཐབས་ལམ་ཞིག