Browse Our Dictionary
A

appeal

༡། adm ཞུ་འབོད་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ་བྱེད་པ། ༢། law གོང་ཞུ་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་ཁང་འོག་མ་ཞིག་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ཁ་མཆུ་ཞིག་ཁྲིམས་ས་གོང་མར་བསྐྱར་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ།