Browse Our Dictionary
A

appellate court

གོང་ཞུའི་ཁྲིམས་ཁང་། ཞུ་གཏུག་ཁྲིམས་ཁང་། = ཁྲིམས་ཁང་འོག་མའི་ཐག་གཅོད་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་།