Browse Our Dictionary
A

appellation

༡། གོ་མིང་། = མིང་དང་གོ་གནས་བརྒྱུད་སྐྱེ་དངོས་གང་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག ༢། མིང་འདོགས་པ། = གང་ཞིག་ལ་མིང་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས།