Browse Our Dictionary
A

application money

ཞུ་དངུལ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མ་ཤེར་ཉོ་སྐབས་མ་ཤེར་གྱི་རིན་འབབ་ཆ་ཚང་ལས་ཉུང་ཙམ་ཞིག་སྤྲད་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཏུ་མ་ཤེར་ཐོབ་རྗེས་མ་ཤེར་གྱི་རིན་འབབ་ལྷག་མ་སྤྲོད་དགོས་པ།