Browse Our Dictionary
A

application software

བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས། = སྤྱོད་མཁན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུའམ། ཡང་ན་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མཉེན་ཆས།