Browse Our Dictionary
A

area of trapezium

སྐས་དབྱིབས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན། = གཏད་ཐིག་མཉམ་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་བསྡོམས་ཐོབ་ལ་མཐོ་ཚད་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའི་སྒྱུར་ཐོབ་ལ་ཟེར།