Browse Our Dictionary
A

arraignment

ཉེས་འཛུགས་རིམ་པ། = ཉེས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཁྲིམས་རར་འཁྲིད་དེ། རང་ཉིད་ལ་ནག་འཛུགས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལན་གསལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག