Browse Our Dictionary
A

asafetida

ཤིང་ཀུན། = དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་ལྟར་ན། ཤིང་བཀྐ་ཞེས་པའི་ཚི་བ་བལ་སྐུད་དཀར་པོ་ལ་བྱུགས་ན་སྔོན་པོར་འགྲོ་ཞེས་པ་དང༌། ལྡུམ་བུའི་སྐབས་རྒྱ་ལ་ཕུག་དང་སྐྱེ་ལུགས་འདྲ་བར་རྩ་བ་ཕྱེད་ཙམ་ས་ནས་དོན་ཞིང་། འོ་མ་འཛགས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡོངས་གྲགས་ཁ་དོག་དཀར་སེར་དེའོ།