Browse Our Dictionary
A

asparagus

ཉེ་ཤིང་། = སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། བཙོས་ཏེ་ཟ་བར་བྱེད་པའི་ཁུ་བ་ཅན་གྱི་སྡོང་པོ་གང་ཞིག་ཁ་དོག་ལྗང་སྐྱ་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་ཞིག