Browse Our Dictionary
A

assarting

ནགས་ཚལ་གཙང་འབྲེག= ཤིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཞིང་ལས་འདེབས་འཛུགས་སམ་དགོས་དམིགས་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་གཅོད་འབྲེག་གིས་གཙང་བཟོ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག