Browse Our Dictionary
A

assemble

༡། mech ལྷུ་སྒྲིག་པ། ལྷུ་ལག་སྒྲིག་པ། = འཕྲུལ་འཁོར་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་མཉམ་སྒྲིག་བྱེད་པ། ༢། adm འདུ་འཛོམས་བྱེད་པ། འདུ་རུབ་བྱེད་པ། = སྡེ་ཁག་ཅིག་གམ་གནས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ།