Browse Our Dictionary
A

assignee

༡། མིང་སྒྱུར་བྱ་ཡུལ། = ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁར་དབང་ངམ་ཐོབ་ཐང་འགའ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་སའི་གང་ཟག ༢། ལས་ཚབ། = གཞན་གྱི་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ།