Browse Our Dictionary
A

assignment

༡། སྦྱོང་ཚན། ལས་བགོས། = ལས་དོན་གང་ཞིག་གམ། ཡང་ན་སློབ་ཚན་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ལམ་ནས་གང་ཟག་ཅིག་ལ་བསྐུལ་བའི་ལས་འགན། ༢། བསྐོ་གཞག = གང་ཞིག་ཚོགས་སྡེའམ་ལས་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྐོ་འཇོག་བྱེད་ཚུལ།