Browse Our Dictionary
A

assimilation

སིམ་ཡལ། = ཚོགས་ཁག་ཆེ་བའི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་། ལྟ་གྲུབ་སོགས་རིམ་གྱིས་བརླག་པ།