Browse Our Dictionary
A

assumption

༡། ཚོད་དཔག = དཔང་རྟགས་དང་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་ཡང་མེད་པར་གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པའམ་འབྱུང་ངེས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན། ༢། འགན་དབང་ཁུར་ལེན། = གང་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་དབང་ཤུགས་སམ་འགན་དབང་ལེན་པའི་བྱ་སྤྱོད།