Browse Our Dictionary
A

astrology of ill-health

ནད་རྩིས། = ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་འཁྲུག་པའི་ནད་དམ། རྣམ་རྟོག་ལས་བསྐྱེད་པའི་གནོད་པས་མནར་བའི་སྐྱེ་བོའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པའི་རྩིས་འབྲས།