Browse Our Dictionary
A

astronomy

གཟའ་སྐར་དཔྱད་རིག གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད། = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་སྐར་མ་དང༌། གཟའ། སྐར་སྤྲིན་དང་སྐར་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚན་རིག