Browse Our Dictionary
A

ATM card

ཨེ་ཊི་ཨེམ་བྱང་བུ། = རང་འགུལ་གྲངས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་གང་ཞིག་ལ་འགྱིག་ཚི་ལས་བཟོས་པའི་བྱང་བུ་འཇུག་བརྡར་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསང་ཨང་ཚུལ་བཞིན་གནན་ཏེ། དངུལ་ལོར་འདོན་འཇུག་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་བྱང་བུ་ཞིག