Browse Our Dictionary
A

attentional control

ཡིད་བྱེད་སྟངས་འཛིན། = མི་སྒེར་ཞིག་གིས་དོན་དག་གང་ཞིག་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། གང་ཞིག་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་ཆོག་པར་འདེམས་པའི་ནུས་པ།