Browse Our Dictionary
A

auction

རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར། = རྒྱུ་དངོས་ཤིག་ཉོ་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་ཚད་རིམ་སྤར་བྱས་ཏེ། མཐའ་མར་རིན་འབབ་མཐོ་ཤོས་སྤྲོད་མི་དེར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་ལུགས།