Browse Our Dictionary
A

audited financial statement

རྩིས་ཞིབ་དངུལ་རྩིས་འགྲེལ་བརྗོད། =སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་རྩིས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བཟོ་འགོད་བྱས་པའི་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཞིག རང་དབང་ཅན་གྱི་མང་ཚོགས་རྩིས་པས་རྩིས་ཁྲའི་རྩ་འཛིན་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་བྱས་པ་ཞིག