Browse Our Dictionary
A

audition

ཚོད་རྒྱུགས། = ས་མིག་དང་ལས་རིགས་ཤིག་གི་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་། ནུས་རྩལ་སོགས་ལྡན་མིན་རྟོགས་ཐབས་ཆེད་འོས་མི་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་ཚུལ་ཞིག