Browse Our Dictionary
A

auricle

༡། ཕྱི་རྣ། = རྣ་རྩེ། རྣ་གཤོག རྣ་ཤལ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མིང། ༢། སྙིང་ཁོག = དབྱིབས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྙིང་གི་ཁོག་ཆེན་གཡས་གཡོན་གཉིས།