Browse Our Dictionary
A

aurora

སྣེ་མདངས། སྣེ་མོའི་སྐྱ་རེངས། = འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་ཁུལ་དུ་མཚན་མོ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འབྱུང་བའི་དཀར་མདངས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རླངས་རྫས་དང་ཉི་མའི་ཕྲ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འཐབ་སྦྱོར་བགྱིས་པ་ལས་ཚོན་སྣ་ཅན་གྱི་འོད་ཀྱི་འཁྱུག་རིས་དང་ལྟེབ་རིས། གཞུ་རིས་བཅས་སྐྲུན་པར་བྱེད།