Browse Our Dictionary
A

autophagia

༡། རླུང་ནད་རང་ཟ། = རང་གིས་རང་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་དང། རང་ཉིད་ཀྱི་ཤ་ཟ་བའི་ནད་རྟགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱི་ན་ཚ་ཞིག ༢། ཤ་རྫུད་པ། བེག་པ། = སྨྱུང་བར་གནས་པའམ། ཁ་ཟས་བསྡམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཤ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐམ་འགྲོ་བ།