Browse Our Dictionary
A

autoradiograph

རང་འགུལ་འགྱེད་འཕྲོའི་འཆར་རིས། = དཔེ་གཞི་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱེད་འཕྲོའི་རང་བཞིན་རྣམས་ཁ་འགྲམས་ཏེ་གནས་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་འདྲ་པར་ཞིག པར་དེ་ནི་པར་ལེན་ལྕགས་ལེབ་ཅིག་འགྱེད་འཕྲོ་ལ་ཁ་གཏད་དེ་འདེབས་པ་ཞིག་ཡིན།