Browse Our Dictionary
A

avenge

འཁོན་ལན་སློག་པ། = རང་དང་རང་གི་ནང་མིའམ་གྲོགས་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་དེར་ཡ་ལན་ཆེད་ཉེས་པ་གཏོང་བའམ་གནོད་པ་སྐྱེལ་བ།