Browse Our Dictionary
A

average revenue

ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ། = ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གམ་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཡོང་འབབ་ལ་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་གམ་ཐོན་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་བགོས་པའི་ཐོབ་ཆ།