Browse Our Dictionary
A

awareness

༡། གོ་རྟོགས། = གནས་སྟངས་སམ་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱའམ་གོ་རྟོགས། ༢། དྲན་ཤེས། = རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱད་དེ་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ།