Browse Our Dictionary
A

axillary node

མཆན་འོག་རྨེན་བུ། = བྲང་དང་། མཆན་ཁུང། སྐེ། ལག་ངར་བཅས་ཀྱི་གཉན་ནད་སྔོན་འགོག་དང། དེ་དག་ལས་རྨེན་གཤེར་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་མཆན་ཁུང་གི་རྨེན་བུ་ཞིག