Browse Our Dictionary
B

Bachelor of Arts

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། = གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་རིག་གནས་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཐོན་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྩལ་བའི་ལག་ཁྱེར།